فویل آلومینیوم و مزایای استفاده از ظروف آلومینیومی نسبت به سایر ظروف

فویل آلومینیوم در مقابل اکسیژن و رطوبت، حساسیت کمتری از خود نشان می دهد که دلیل اصلی آن، تشکیل اکسید آلومینیوم ایجاد شده در سطح فویل یا نوار می باشد.به همین دلیل استفادهاز فویل آلومینیوم برای تولید ظروف و همچنین مشاهده بیشتر

فویل آلومینیوم و ماهیت های متفاوت آن در صنوف مختلف

فویل آلومینیوم به ورقه های نازک فلزی گفته می شود که بسته به جنس آن در صنوف مختلف ماهیت متفاوتی داراست. به عنوان نمونه از زر ورق آلومینیومی همان فویل آلومینیوم است. هنگامی که اصطلاح زرورق به کار میرود نازک مشاهده بیشتر