فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

تولید فویل آلومینیوم


فویل آلومینیوم حاصل از تبدیل مذاب آلومینیوم به ورق آلومینیوم و سپس نورد ورق نورد حاصله به دفعات تا رسیدن به ضخامت مورد نظر می باشد.

برای حصول ضخامت مورد نظر کنترل کاهش ضخامت با عبور پرتو بتا به طور پیوسته بررسی می گردد.

آلومینیومی در طول پروسه تولید سخت تر و سخت تر می شود و به همین دلیل پس از انجام پروسه تولید باید طی عملیات حرارتی به منظور امکان استفاده در مصارف بیشتر به میزان مورد نظر نرم شود.

دمای 340 درجه سانتی گراد به مدت 12 ساعت عموما برای این منظور کفایت می نماید.

این عملیات سبب تبخیر کامل روغن باقیمانده از پروسه نورد شده و سطح فویل آلومینیومی عاری از روغن و چاپ پذیر می گردد.

سپس رول ها به عرض های مورد نیاز برش شده و مورد مصرف قرار می گیرند.طراحی وب سایت - طراحی سایت