فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

 

کاربرد فویل آلومینیوم

این گروه از محصولات شرکت آلومینیوم هزاره سوم میلاد با کاربردهای متعدد به انواع ذیل طبقه بندی می شود:

فویل آلومینیوم برای کاربرد های تکنیک
فویل و نوار آلومینیومی برای مبدل های حرارتی
فویل و نوار آلومینیوم به منظور بسته بندی

فویل آلومینیوم


طراحی وب سایت - طراحی سایت