فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

با توجه به این که از هنگام آلیاژ سازی شمش آلومینیوم تا تولید فویل آلومینیوم هیچ گونه ماده شیمیایی دیگری به آلومینیومی اضافه نمی شود تمامی خواص مکانیکی هر آلیاژ عینا به فویل آلومینیوم منتقل می شود.

بدیهی است که پروسه عملیات حرارتی پس از تولید فویل سبب تغییر در مشخصات فیزیکی فویل آلومینیومی می گردد.

عملیات حرارتی یا آنیلینگ شامل گرم کردن فلز تا دمای مورد نظر در دوره زمانی صحیح و مشخص و سرد کردن آن می باشد.با این عملیات امکان دست یابی به مشخصات فیزیکی(EL%-UTS) گسترده ای برای هر آلیاژ مهیا می گردد.

برای مثال فویل آلومینیوم با آلیاژ1050 قبل از عملیات حرارتی می تواند دارای تمپرH19 باشد که عدد 1 نمایانگر سختی در اثر عملیات نورد بوده و عدد 9 میزان این سختی را به بیشترین مقدار ممکن نشان

می دهد.

طراحی وب سایت - طراحی سایت