Log directory is not writable - please CHMOD SPCo/log/logs to 777
فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم


طبق آمارهای رسیده نیاز کشور به فویل آلومینیوم را می توان سالانه 500 هزار تن تخمین زد، که از این 500 هزار تن ،سالیانه 350 هزار تن آن توسط کارخانه جات داخلی تولید می شود و مابه التفاوت آن به صورت خرید فویل آلومینیوم از خارج کشور وارد می شود.
طبق گفته کارشناسان هر میزان که آلومینیوم تولید شود،خریدار و مشتری برای آن وجود دارد.

طراحی وب سایت - طراحی سایت