فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم


طبق آمارهای رسیده نیاز کشور به فویل آلومینیوم را می توان سالانه 500 هزار تن تخمین زد، که از این 500 هزار تن ،سالیانه 350 هزار تن آن توسط کارخانه جات داخلی تولید می شود و مابه التفاوت آن به صورت خرید فویل آلومینیوم از خارج کشور وارد می شود.
طبق گفته کارشناسان هر میزان که آلومینیوم تولید شود،خریدار و مشتری برای آن وجود دارد.

طراحی وب سایت - طراحی سایت